Regulamin korzystania z usługi ModeView

I. Definicje

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usługi ModeView przez jej Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną

USŁUGA

ModeView czyli usługa internetowa umożliwiająca zarządzanie prezentacjami przedmiotów (produktów) w formie plików multimedialnych (prezentacje 360, pliki wideo, pliki ze zdjęciami), funkcjonująca pod adresem http://www.modeview.com. Usługa jest przeznaczona na potrzeby Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, biznesową lub zawodową (firm, przedsiębiorców, osób wykonujących wolne zawody), którzy nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem ORBITVU. Usługa nie służy celom konsumenckim. Do Usługi nie mają zastosowania przepisy dotyczące szczególnej ochrony praw konsumentów.

ADMINISTRATOR USŁUGI

Administratorem i właścicielem Usługi jest firma Orbitvu Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000366154, posiadająca numer NIP: 6452515131

ABONAMENT

Zdefiniowany plan odpłatnego dostępu do Usługi ModeView w ramach którego Użytkownik może korzystać z Usługi.

UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w Serwisie i zaakceptowała niniejszy Regulamin, aby korzystać z Serwisu w celu wykonywania działalności gospodarczej, biznesowej lub zawodowej.

KONTO

Część Usługi dostępna po zalogowaniu Użytkownika, pozwalająca na przeprowadzanie operacji na Przechowywanych Zasobach należących do Użytkownika.

PRZECHOWYWANE ZASOBY (ZASOBY)

Informacje, dane, materiały multimedialne, nazwy, znaki, symbole umieszczone w ramach Usługi przez Administratora oraz Użytkownika.

FUNKCJONALNOŚCI

Operacje możliwe na Przechowywanych Zasobach w ramach Usługi.

PUBLIKOWANIE PRZECHOWYWANYCH ZASOBÓW

Kluczowa funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi publikowanie i udostępnianie Przechowywanych Zasobów.

II. Zasady ogólne

 1. Użytkownik poprzez rejestrację oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

 2. Usługa jest dostępna pod adresem www.modeview.com.

 3. Usługa obejmuje co najmniej następujące funkcjonalnoścI:

 • publikowanie Przechowywanych Zasobów
 • konfigurację Zasobów
 • generowanie kodu HTML umożliwiającego proste osadzanie Zasobów
 • zarządzanie Zasobami:
 • dodanie Zasobu
 • przechowywanie Zasobu,
 • przeglądanie i wyszukiwanie Zasobów
 • edycję Zasobów
 • tworzenie multimedialnych prezentacji składających się z Zasobów
 • eksportowanie Zasobów
 • przekazywanie Zasobów innemu Użytkownikowi
 1. Użytkownik może zamieszczać w ramach Usługi wyłącznie Zasoby, na których publikację i korzystanie uzyskał zgodę lub jest ich autorem. Użytkownik oświadcza przez fakt zamieszczenia Zasobów w ramach Usługi, że posiada do nich prawa autorskie lub upoważnienie (licencję) na ich rozpowszechnianie i korzystanie w zakresie koniecznym dla możliwości ich użycia w ramach Usługi zgodnie z Regulaminem.

 2. Przez fakt zamieszczenia Publikowanych Zasobów Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora praw autorskich do nich, które przysługiwać będą dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację Zasobów w ramach Usługi i korzystanie z nich w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem.

 3. Zabronione jest zamieszczanie Zasobów zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i dobra osobiste, jak również rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły na to zgody.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych. W przypadku zgłoszenia pod adresem Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek korzystania Użytkownika z Usługi Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Administrator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkowników z Usługi
 • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci, awarią sprzętu, zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją
 • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)
 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, nie gwarantuje jednakże zachowania powierzonych Zasobów i danych. Ich ewentualna utrata nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora. Użytkownik winien posiadać własną kopię bezpieczeństwa przechowywanych w ramach Usługi Zasobów.

 2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności i dostępności Usługi przez całą dobę. Administrator nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania Usługi ze względów technicznych w tym w celu przerwy konserwacyjnej.

 3. Wysłane przez Administratora wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.

 4. Administrator zastrzega sobie w razie naruszenia niniejszego Regulaminu prawo do zablokowania bądź trwałego usunięcia konta Użytkownika wraz z jego Zasobami bez jego wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia Zasobów, zawieranych w nich treści, czy też dokonanych naruszeń praw osób trzecich, w tym praw autorskich, własności przemysłowej i dóbr osobistych

 5. Zakończenie świadczenia przez Administratora Usługi następuje wraz z zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika a także w razie nieuiszczenia przez niego płatności niezbędnych do korzystania z Usługi zgodnie z Abonamentem

III. Prawa autorskie Administratora do Usługi

Administrator jest właścicielem Usługi i wszystkich składających się na nią elementów (z wyjątkiem Przechowywanych Zasobów) łącznie z oprogramowaniem oraz przysługuje mu do niej całość praw autorskich majątkowych.

IV. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Podane Administratorowi przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą i przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Administrator Usługi.

 3. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych w tym danych firmowych oraz danych osobowych, m.in. imienia, nazwiska, adres e-mail, adresu oraz telefonu kontaktowego. Dane te nie będą widoczne dla pozostałych Użytkowników.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika jest:

  1. art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z klientem umowy bez konieczności uzyskania osobnej zgody na takie przetwarzanie). Dotyczy to przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika

  2. art. 6 ust. 1 pkt f RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Dotyczy to przesyłania Użytkownikowi newslettera technicznego zawierającego informacje o funkcjonowaniu Usługi, np. o wygaśnięciu konta, przerwach technicznych, nowych funkcjonalnościach, ostrzeżeniach prawnych. Tak długo jak Użytkownik posiada konto dla Usługi, Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania mu powyższych informacji technicznych.

  3. art. 6 ust. 1 pkt a p RODO (przetwarzanie danych na podstawie zgody Użytkownika). Dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik zwróci się do nas w drodze mailowej lub przez formularz kontaktowy o przesłanie informacji handlowej (np. newslettera marketingowego lub oferty).

 1. Posiadane przez nas dane Użytkownika nie będą przekazywane innym osobom i podmiotom dla celów reklamowych lub komercyjnych.

 2. Administrator rejestruje wszystkie Zasoby Użytkownika z adresami IP z jakich zostały dodane i usunięte. W razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. Administrator udostępni również adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zażądania ich udostępnienia. Podstawą przetwarzania powyższych danych będzie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 3. Użytkownik Usługi w ramach swojego Konta ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich edycji lub usuwania.

 4. Pozostałe wymagane przepisami prawa informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności ORBITVU dostępnej na stronie: https://orbitvu.co/account/privacy

V. Wymagania techniczne

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym używanym przez Administratora przy świadczeniu Usługi konieczne są następujące wymagania techniczne:

 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s,
 • przeglądarka internetowa EDGE, Chrome, Opera, FireFox lub Safari, w najnowszej dostępnej wersji, umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML),
 • włączona obsługa języka Javascript oraz akceptacja plików “cookies” (“ciasteczka”).

VI. Opłaty

Użytkownik korzysta z Usługi w ramach planu abonamentowego. Warunki i typy planów wraz z cenami Administrator publikuje na stronie www usługi.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi Użytkownik może zgłaszać drogą mailową na następujący adres e-mailowy Administratora: it@mode360.eu

 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

VIII. Pozostałe postanowienia

 1. Do wszystkich kwestii regulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. W kwestiach spornych organem rozstrzygającym będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. Przed wszczęciem postępowania sądowego Użytkownik zobowiązany jest skorzystać z trybu reklamacyjnego określonego w Regulaminie.

 3. Administrator Usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Użytkownik odpowiednio wcześniej zostanie poinformowany o wszelkich planowanych zmianach Regulaminu drogą mailową, nie później niż 15 dni przed ich wejściem w życie. W razie braku zgody Użytkownika na proponowane zmiany będzie miał on prawo do wypowiedzenia umowy na Usługę w terminie do 15 dni od otrzymania zawiadomienia o planowanych zmianach.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 10.04.2023 r. i obowiązuje aż do jego zmiany lub uchylenia.