Regulamin korzystania z usługi ModeView

I. Definicje

REGULAMIN

Usługa ModeView funkcjonuje zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchwalonej 18 lipca 2002 roku.

USŁUGA

ModeView czyli usługa internetowa umożliwiająca zarządzanie prezentacjami przedmiotów (produktów) w formie plików multimedialnych (prezentacje 360, pliki video, pliki ze zdjęciami), funkcjonująca pod adresem http://www.modeview.com

ADMINISTRATOR USŁUGI

Administratorem i właścicielem usługi jest firma MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul.Leśna 8, NIP: 957-102-96-51.

ABONAMENT

Zdefiniowany plan dostępu do Usługi ModeView w ramach którego Klient może przechowywać swoje zasoby.

KLIENT

Osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała regulamin, dla której zostało utworzone konto i korzysta z usługi w ramach swojego abonamentu.

UŻYTKOWNIK

Osoba zarejestrowana w ramach konta Klienta, która posiada indywidualny login i hasło. W ramach konta Klienta może być zarejestrowana dowolna liczba Użytkowników.

KONTO

Część Usługi dostępna po zalogowaniu Użytkownika, pozwalająca na przeprowadzanie operacji na Przechowywanych zasobach należących do Klienta

PRZECHOWYWANE ZASOBY

Informacje, dane, materiały multimedialne, nazwy, znaki, symbole będące własnością Klienta i umieszczone w ramach Usługi przez Administratora oraz Użytkownika.

FUNKCJONALNOŚCI

Operacje możliwe na przechowywanych zasobach Klienta w ramach usługi.

PUBLIKOWANIE PRZECHOWYWANYCH ZASOBÓW

Kluczowa funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi publikowanie i udostępnianie przechowywanych zasobów Klienta.

II. Zasady ogólne

1. Klient poprzez rejestrację oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

2. Usługa jest dostępny pod adresem www.modeview.eu.

3. Usługa udostępnia funkcjonalności Publikowania Przechowywanych Zasobów.

4. Administrator rejestruje wszystkie zasoby z adresami IP z jakich zostały dodane i usunięte.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkowników z Usługi oraz za problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci, awarią sprzętu, zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych. W przypadku zgłoszenia pod adresem Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek korzystania Użytkownika z Usługi Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Administrator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.

7. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, nie gwarantuje jednakże zachowania powierzonych zasobów i danych. Ich ewentualna utrata nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora. Użytkownik winien posiadać własną kopię bezpieczeństwa przechowywanych w ramach Usługi zasobów.

8. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Usługi i ich dostępności przez całą dobę. Administrator nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Usługi ze względów technicznych.

9. Wysłane przez Administratora wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.

III. Prawa autorskie Klienta

1. Użytkownik może zamieszczać w Usłudze wyłącznie zasoby, na których publikację i korzystanie uzyskał zgodę lub jest ich autorem.

2. Użytkownik Usługi oświadcza przez fakt zamieszczenia zasobów w Usłudze, że posiada do nich prawa autorskie lub upoważnienie (licencję) na ich rozpowszechnianie i korzystanie w zakresie koniecznym dla możliwości ich użycia w Usłudze zgodnie z Regulaminem.

3. Przez fakt zamieszczenia zasobów Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych i osobistych do zamieszczonych zasobów, które przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację zasobów w Usłudze i korzystanie z nich w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem.

4. Administrator usługi zobowiązuje się do chronienia zasobów Klienta, w szczególności nieudostępniania zasobów, których Klient nie oznaczył jako Opublikowane.

5. Zabronione jest zamieszczanie zasobów zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo.

IV. Prawa autorskie Administratora do Usługi

1. Administrator jest właścicielem Usługi i wszystkich składających się na nią elementów łącznie z oprogramowaniem oraz przysługuje mu do niej całość praw autorskich majątkowych.

V. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Regulaminem.

2. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adres e-mail, adresu oraz telefonu kontaktowego. Dane te nie będą widoczne dla pozostałych Użytkowników Usługi.

3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia przez niego związanych z Usługą.

4. Użytkownik, tak długo jak posiada konto w Usłudze, zgadza się na otrzymywanie informacji Technicznych dotyczące funkcjonowania Usługi, w tym informacji o wygaśnięciu konta, informacji o nowych funkcjonalnościach, informacji o przerwach technicznych, itp.

5. Użytkownik Usługi w ramach swojego Konta ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich edycji lub usuwania.

V. Pliki cookies

1. Usługa wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Ograniczenie możliwości stosowania plików cookies przez przeglądarkę internetową może spowodować nieprawidłowe działanie stron internetowych.

VI . Opłaty

1. Użytkownik korzysta z Usługi w ramach planu abonentowego. Warunki i typy planów (w tym cena) Administrator publikuje na stronie www usługi.

VII . Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi Użytkownik może zgłaszać drogą mailową na następujący adres e-mailowy Administratora: it@mode360.eu

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

VIII . Pozostałe

1. Do wszystkich kwestii regulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Administrator Usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich modyfikacjach Regulaminu drogą mailową.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 08.07.2013 i obowiązuje aż do jego zmiany lub uchylenia.